Algemene Voorwaarden

Laatste update 02-02-2024

1. Definities

Regenesys BV: een bedrijf, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Groningen onder nummer 80167829, met haar statutaire zetel in Groningen, met postadres Postbus 227, 9350 AE LEEK.

De andere partij: de persoon die een overeenkomst aangaat met of een offerte aanvraagt bij Regenesys BV.

2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, alle diensten verleend door en alle overeenkomsten gesloten met Regenesys BV.

De toepasselijkheid van deze voorwaarden wordt door de andere partij aanvaard door het aanvragen van een offerte en/of het verlenen van een opdracht en/of het sluiten van enige andere overeenkomst en bovendien door enige handeling van de andere partij waaruit kan worden afgeleid dat een overeenkomst is aangegaan.

Verwijzing door de andere partij naar andere algemene voorwaarden wordt niet aanvaard door Regenesys BV.

3. Aanbod en overeenkomst

Alle aanbiedingen van Regenesys BV zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende vier weken na datum, tenzij anders vermeld.

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief btw.

Een opdracht wordt verleend nadat dit schriftelijk is bevestigd (per post of e-mail).

Aanvullende opdrachten worden pas uitgevoerd nadat dit afzonderlijk schriftelijk is bevestigd.

Gedeeltelijke of volledige annulering door de andere partij maakt deze aansprakelijk voor schadevergoeding aan Regenesys BV voor alle reeds gemaakte kosten voor de uitvoering van de opdracht, onverminderd het recht van Regenesys BV om de andere partij te dagvaarden voor gederfde winst.

Indien er aanvullend werk moet worden uitgevoerd, wordt dit aanvullende werk geacht binnen de overeenkomst te vallen. Dit aanvullende werk wordt afzonderlijk gefactureerd op basis van timesheets. Onder aanvullend werk wordt verstaan: al het werk dat buiten de opdracht valt maar nodig is om de opdracht volledig uit te voeren. De andere partij wordt hier vooraf van op de hoogte gesteld.

4. Nakoming en levering

Leveringstermijnen zijn bij benadering en naar beste weten van Regenesys BV. Ze zijn niet bindend en het overschrijden ervan maakt Regenesys BV op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, noch geeft het de andere partij het recht om de opdracht te annuleren.

De andere partij verplicht zich om Regenesys BV tijdig te voorzien van de benodigde informatie en gegevens om de opdracht uit te voeren.

Regenesys BV heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten indien de andere partij op geen enkele manier aan haar verplichtingen voldoet, of indien er redenen zijn om aan te nemen dat dit het geval zal zijn. De hieraan verbonden kosten of schade, evenals de reeds gemaakte kosten, komen voor rekening van de andere partij.

Regenesys BV is gerechtigd om erkende derde partijen in te schakelen om de opdracht uit te voeren.

5. Facturatie en betaling

Facturering van de overeengekomen bedragen vindt plaats zoals overeengekomen in de opdracht.

De andere partij verbindt zich ertoe alle facturen binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen.

Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is de andere partij wettelijk in gebreke en is een rentebetaling van 1% per vier weken verschuldigd, onverminderd het recht van Regenesys BV om dit bedrag te verhogen met incasso-, juridische en andere incassokosten, inclusief de kosten van een advocaat.

Indien het voorgaande zich voordoet, worden betalingen door of namens de andere partij in eerste instantie beschouwd als betaling van rente en kosten, ongeacht de omschrijving waaronder de betaling is verricht.

6. Klachten

Klachten moeten door de andere partij aan Regenesys BV worden gemeld per aangetekende brief binnen 14 dagen na levering, onder verbeurte van elk recht op schadevergoeding.

7. Aansprakelijkheid, vertrouwelijkheid & gegevensbescherming

Alle werkzaamheden uitgevoerd door Regenesys BV worden naar beste vermogen uitgevoerd, maar op risico van de klant. Daarom is Regenesys BV niet aansprakelijk jegens de andere partij voor schade, behalve in geval van grove nalatigheid, en vrijwaart de andere partij Regenesys BV tegen vorderingen van derden wegens schade als gevolg van uitgevoerde werkzaamheden, gegeven adviezen of enig verzuim om een gegeven opdracht uit te voeren. Regenesys werkt met vertrouwelijkheid, vastgelegd in een aparte overeenkomst. Klantgegevens worden beschermd volgens de AVG-GDPR-wetgeving.

8. Geschillen

Alle aanbiedingen, orders en/of overeenkomsten die onder deze voorwaarden vallen, worden beheerst door Nederlands recht. In geval van een geschil is de exclusieve bevoegdheid bij de Nederlandse rechtbanken, Rechtbank Noord-Nederland in Groningen.

© Regenesys BV, Algemene Voorwaarden