Nationaal Groeifonds uitgelegd

De komende 5 jaar maakt de Nederlandse overheid €20 miljard beschikbaar in het Nationaal Groeifonds, voor projecten op gebied van kennisontwikkeling, onderzoek en ontwikkeling en innovatie, en infrastructuur.
Er is een versneld proces ingericht voor het indienen van de eerste investeringsvoorstellen, om zo snel mogelijk te kunnen investeren. Op tijd reageren is dus belangrijk! (Projecten moeten een minimale projectomvang van €30 miljoen hebben.) Benieuwd of jouw project in aanmerking komt, of hulp nodig bij het indienen? Neem snel contact met ons op!

Lees in dit artikel meer over het Nationaal Groeifonds (bron: rijksoverheid.nl)

€ 20 miljard in het Nationaal Groeifonds
Het kabinet trekt de komende 5 jaar € 20 miljard uit voor investeringen die bijdragen aan economische groei. Het geld uit het Nationaal Groeifonds gaat naar kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Zo wil de rijksoverheid zorgen voor de volgende generaties in Nederland. Zodat ook zij goede zorg, goed onderwijs en een leefbare omgeving hebben.

Voor de periode 2021-2026 is in het Nationaal Groeifonds € 20 miljard beschikbaar voor projecten op het gebied van:

kennisontwikkeling;
onderzoek en ontwikkeling en innovatie;
infrastructuur.

De projecten moeten een minimale projectomvang van € 30 miljoen hebben.

Een projectaanvraag indienen
Heeft u plannen voor omvangrijke en baanbrekende projecten? Projecten die direct of indirect zorgen voor economische groei en welvaart op langere termijn? Denk aan projecten op het gebied van infrastructuur, onderwijs en menselijk kapitaal. Of breed toepasbare innovaties waardoor de productiviteit van Nederlanders toeneemt. Dan biedt het Nationaal Groeifonds mogelijkheden voor investering.

Eerste ronde versneld opgestart
Om zo snel mogelijk te kunnen investeren is er deze ronde een speciaal proces ingericht voor het indienen van investeringsvoorstellen, wat iets anders verloopt dan in de structurele situatie. Voor de eerste ronde kijken het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) welke voorstellen snel uitvoerbaar zijn. De 3 coördinerende bewindspersonen dienen elk per 1 november aanstaande een beperkt aantal voorstellen, via de fondsbeheerders, in bij de advies-en beoordelingscommissie. Dit moeten voorstellen zijn die een voorbeeld zijn voor toekomstige projecten.

Voor de zomer zijn bewindspersonen op hun terrein in gesprek gegaan met partijen om investeringsvoorstellen uit te vragen en te ontwikkelen, zodat een aantal goed uitgewerkte voorstellen binnenkort getoetst kunnen worden of zij aan de gestelde voorwaarden voor het groeifonds voldoen en daarna aan de beoordelingscommissie kunnen worden voorgelegd. Het secretariaat van de beoordelingscommissie is nog aan het opstarten en moet haar werkwijze nog vaststellen, waardoor er niet de capaciteit is om deze ronde op korte termijn een groot aantal investeringsvoorstellen in behandeling te nemen. Op deze manier, met een beperkt aantal voorstellen, kan begin 2021 al gestart worden met de eerste investeringen. Hierna zal in het voorjaar van 2021 de volgende ronde van start gaan conform de structurele situatie.

De tweede ronde van investeringen
Na evaluatie van de eerste ronde zal voorjaar 2021 een volgende indieningsronde starten. U kunt voor de volgende ronde van investeringen uw voorstel indienen bij het ministerie dat verantwoordelijk is voor het onderwerp van de aanvraag. Daarnaast zullen er subsidieregelingen worden ontworpen die veldpartijen in staat stellen om zelf, zonder tussenkomst van een departement, voorstellen te kunnen indienen. De precieze vormgeving van dit proces zal dit najaar bekend worden gemaakt. U kunt deze pagina in de gaten houden voor informatie hierover. Om uw voorstel alvast voor te bereiden kunt u meer informatie over de voorwaarden waar uw voorstel aan moet voldoen vinden in de kamerbrief Nationaal Groeifonds.

Onafhankelijke commissie beoordeelt de voorstellen
Een onafhankelijke commissie van deskundigen beoordeelt de voorstellen. De leden van de commissie hebben veel ervaring op de 3 terreinen waar het Nationaal Groeifonds zich op richt. Daarnaast hebben zij ook kennis van zowel het publieke domein, het bedrijfsleven, onderzoek en ontwikkeling en opschaling. Om voor beoordeling door de commissie in aanmerking te komen, moet een project:

een uitgewerkt plan zijn met onderbouwing van onder andere de bijdrage aan de Nederlandse economie en samenleving, financiële kosten en baten en juridische uitvoerbaarheid;
vallen in een van de terreinen kennisontwikkeling, onderzoek en ontwikkeling (Research& Development) en innovatie of infrastructuur;
een projectomvang hebben van minimaal € 30 miljoen;
een aanvulling zijn op private investeringen;
aanvulling zijn op bestaande publieke investeringen en niet binnen bestaande regelingen van de overheid vallen;
niet-structureel zijn;
voldoen aan de toets van subsidiariteit, dat wil zeggen dat de nationale overheid het juiste bestuursniveau is om de investering te doen;
passen binnen de financiële kaders van het fonds.

De commissie beoordeelt projectvoorstellen op basis van een vooraf bepaald toetsingskader en kijkt daarbij naar:

effect op groei van de Nederlandse economie (het bbp-effect);
maatschappelijke voor- en nadelen (bijvoorbeeld voor het klimaat).

Related Posts

Leave a Reply